30 Ocak 2020 Perşembe

SİBO

SİBO:
ince bağırsaklarda bulunan bakteri sayısındaki artış ve/veya buradaki bakteri tiplerinde değişiklik olması..
Çoğu hastada SİBO tablosuna neden olan tek bir bakteri tipi değil, normalde kalın bağırsaklarda bulunması gereken çeşitli bakteri tiplerinin ince bağırsaklarda  çoğalmasıdır.
SİBO’ya neden olan bakteriler :
barsak duvarını bozarak gecirgen barsak sendromuna neden olurlar.
İBS a neden olabiilr.
barsak duvarındaki geçirgenliğin bozulması alerjiye neden olur. (gıda alerjisi)
kronik yorgunluğa neden olabilir .
kognitif fonksiyonları etkileyebilir.

SİBO nedenleri:
Sık antibiyotik kullanımı
Mide asidinde azalma, uzun süreli PPI kullanımı
Çölyak hastalığı
Diabet
Doğum kontrol hapları
Alkol

enfeksiyoz mononukleoz

 Primer EBV enfeksiyonu küçük yaşlarda genellikle asemptomatiktir
ancak yaş ilerledikçe bulgu verme olasılığı artar.
Enfeksiyöz mononükleoz (EMN),
 EBV tarafından oluşturulan akut bir enfeksiyondur
 İnsanlarda üst solunum yolu salgılarıyla özellikle de öpüşme gibi yakın temasla bulaştırıcılık söz konusudur.
 Hasta mononükleozlu kişilerin enfeksiyonu bulaştırma olasılığı oldukça yüksektir.
 Erişkinlerde heterofil antikorlar yaklaşık %80-95 oranında pozitiftir .

Olağan klinik tablo, 3-5 günlük prodromal dönemden sonra ateş, hâlsizlik, boğaz ağrısı ve lenfadenopati bulgularının olmasıdır.
Hastalığın süresi ve şiddeti çok değişkendir.

Enfeksiyöz mononükleozlu hastaların çoğunda tanı; klinik belirti ve bulgular beraberinde atipik lenfositoz ve heterofil antikor pozitifliği ile kolayca konulabilir .

Ancak klinik tablonun belirgin olmadığı ve heterofil antikor testinin negatif veya yapılamadığı hastalarda tanısal güçlükler yaşanabilir.
Hastalığın tedavisi çoğunlukla destekleyici tedavi olup, büyük çoğunlukla spontan düzelme olur.
Enfeksiyöz mononükleoz hastalarında en sık başvuru bulgusunun boğaz ağrısı, eksüdatif tonsillit ve 5 günden uzun süren ateş olduğu belirtilmektedir.
 hastalarda halsizlik, karın ağrısı, yutma güçlüğü, gözlerde şişlik, makülopapüler döküntü, lenfadenopati ve tonsillofarenjit görülebilmektedir .
Uzun süreli ateşe lenfadenopati ve dalak büyüklüğü vakaların yaklaşık yarısında eşlik eder.
Ateş, daha çok öğleden sonra yükselme eğiliminde olup, 40°C’ye kadar çıkabilir . Enfeksiyöz mononükleozda ateşin genellikle 7 gün (2-18 gün) sürdüğü bilinmektedir .

 Çocuklarda her yaşta belirgin lenfositozun ve periferik yaymada atipik lenfosit varlığının değişmez bir bulgu olduğu belirtilmiştir.

Laboratuvar verilerinden reaktif lenfositoz en sık görülen bulgudur.
Lenfomonositoz, ve atipik lenfositler enfeksiyonun ikinci haftasından itibaren saptanır.
 Enfeksiyonun erken döneminde lökopeni veya normal lökosit sayısı görülebilir.
Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında görülen trombositopeni, IgM’ye karşı oluşan IgG yapısındaki antitrombosit antikorları ile ilişkilidir .

 Lökosit sayısı normal olmasına rağmen, reaktif lenfositozu olan vakalarda EBV enfeksiyonu olabileceği unutulmamalıdır. Reaktif lenfositozla beraber anemi ve trombositopeninin eşlik ettiği vakalar malignite yönünden araştırılmalıdır.

Enfeksiyoz mononükleozda tanı klinik bulgular, tipik kan tablosu ve EBV antijenlerine spesifik serolojik laboratuvar testleri ile konur.
 Laboratuvar bulgularından en sık görüleni lenfomonositozdur. Periferik yaymada downey hücrelerin görülmesi tanıda yardımcıdır. Ebstein-Barr virüsünün yüzeyinde bulunan antijenlere karşı oluşan, EBV-VCA olarak adlandırılan viral kapsid antikorlarını belirleyen testler, EMN tanısı için en çok kullanılan testleridir

Çocuk Dergisi 2018;18(1):19-23

3 Ocak 2020 Cuma

kıl kurdu ted

KIL KURDU TEDAVİSİ:

klinik : asemtomatik olabilir.
geceleri artan anal kasıntı, uykusuzluk, huzursuzluk, salya akması, diş gıcırdatma, karın ağrısı, gece idrar kaçırma. İYE e sebep olabilir.
kreş gibi kalabalık ortamlar ve düşük hijyen risk fakt.
ted:
albendazol ( Andazol)
2 yaş üstü : 400 mg / tek doz ( andazol iki ölçek) ANDAZOL 200 mg/10 cc
1 ölçek :10cc dir.
andazol 200 mg tb. erişkinde 1 x 2 tab
mebendazol (Vermazol ) 100 mg / tek doz,
VERMAZOL 100 mg çiğneme tabl.
> 2 yaş üstü kullanım.

pirantel pamoat ( Kontil ) 11 mg / kg tek doz
KONTİL SRP 250 mg / 5 cc.
Kontil tb. 40 kg- 75 kg arası 3 tab,
>75 kg 4 tabl. verilir .
max doz 1 gr ı geçmemeli.

iki hafta sonra doz tekrarı.
Ailede herkes asemptomatikte olsa infektedir.
Tüm aile tedavi almalı.
Aileye öneriler:
çarşaflar ve iç çamaşırları 60 derecede yıkanmalı ,
halılar sirkeli su ile silinmeli, ,
kapı kolları arap sabunu ile temizlenmeli.
bunların hepsi aynı anda olmalı.
her gün iç çamaşırı değiştirilmeli,
eller sık sık yıkanmalı,
tırnaklar kısa olmalı

yemek öncesi ve sonrası eller yıkanmalı..

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...