30 Ocak 2020 Perşembe

enfeksiyoz mononukleoz

 Primer EBV enfeksiyonu küçük yaşlarda genellikle asemptomatiktir
ancak yaş ilerledikçe bulgu verme olasılığı artar.
Enfeksiyöz mononükleoz (EMN),
 EBV tarafından oluşturulan akut bir enfeksiyondur
 İnsanlarda üst solunum yolu salgılarıyla özellikle de öpüşme gibi yakın temasla bulaştırıcılık söz konusudur.
 Hasta mononükleozlu kişilerin enfeksiyonu bulaştırma olasılığı oldukça yüksektir.
 Erişkinlerde heterofil antikorlar yaklaşık %80-95 oranında pozitiftir .

Olağan klinik tablo, 3-5 günlük prodromal dönemden sonra ateş, hâlsizlik, boğaz ağrısı ve lenfadenopati bulgularının olmasıdır.
Hastalığın süresi ve şiddeti çok değişkendir.

Enfeksiyöz mononükleozlu hastaların çoğunda tanı; klinik belirti ve bulgular beraberinde atipik lenfositoz ve heterofil antikor pozitifliği ile kolayca konulabilir .

Ancak klinik tablonun belirgin olmadığı ve heterofil antikor testinin negatif veya yapılamadığı hastalarda tanısal güçlükler yaşanabilir.
Hastalığın tedavisi çoğunlukla destekleyici tedavi olup, büyük çoğunlukla spontan düzelme olur.
Enfeksiyöz mononükleoz hastalarında en sık başvuru bulgusunun boğaz ağrısı, eksüdatif tonsillit ve 5 günden uzun süren ateş olduğu belirtilmektedir.
 hastalarda halsizlik, karın ağrısı, yutma güçlüğü, gözlerde şişlik, makülopapüler döküntü, lenfadenopati ve tonsillofarenjit görülebilmektedir .
Uzun süreli ateşe lenfadenopati ve dalak büyüklüğü vakaların yaklaşık yarısında eşlik eder.
Ateş, daha çok öğleden sonra yükselme eğiliminde olup, 40°C’ye kadar çıkabilir . Enfeksiyöz mononükleozda ateşin genellikle 7 gün (2-18 gün) sürdüğü bilinmektedir .

 Çocuklarda her yaşta belirgin lenfositozun ve periferik yaymada atipik lenfosit varlığının değişmez bir bulgu olduğu belirtilmiştir.

Laboratuvar verilerinden reaktif lenfositoz en sık görülen bulgudur.
Lenfomonositoz, ve atipik lenfositler enfeksiyonun ikinci haftasından itibaren saptanır.
 Enfeksiyonun erken döneminde lökopeni veya normal lökosit sayısı görülebilir.
Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında görülen trombositopeni, IgM’ye karşı oluşan IgG yapısındaki antitrombosit antikorları ile ilişkilidir .

 Lökosit sayısı normal olmasına rağmen, reaktif lenfositozu olan vakalarda EBV enfeksiyonu olabileceği unutulmamalıdır. Reaktif lenfositozla beraber anemi ve trombositopeninin eşlik ettiği vakalar malignite yönünden araştırılmalıdır.

Enfeksiyoz mononükleozda tanı klinik bulgular, tipik kan tablosu ve EBV antijenlerine spesifik serolojik laboratuvar testleri ile konur.
 Laboratuvar bulgularından en sık görüleni lenfomonositozdur. Periferik yaymada downey hücrelerin görülmesi tanıda yardımcıdır. Ebstein-Barr virüsünün yüzeyinde bulunan antijenlere karşı oluşan, EBV-VCA olarak adlandırılan viral kapsid antikorlarını belirleyen testler, EMN tanısı için en çok kullanılan testleridir

Çocuk Dergisi 2018;18(1):19-23

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Anafilaksiye Genel Bir Bakış

  Anafilaksiye Genel Bir Bakış Dr.NevinKURT   Anafilaksi u Alerjinin, tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilen en ciddi klinik tablosud...